1. SMLUVNÍ STRANY
Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem ubytovacího zařízení Apartmány Bohostice, kterým je Ladislav Huml IČ: 47556200 se sídlem Pod Kaplankou 1677, 26601 Beroun,  (dále jen ubytovatel) se řídí ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku a je upraven v těchto podmínkách. Ubytovatel si vyhrazuje právo uvést ve svých obchodních nabídkách i jiné podmínky a informace, které mají přednost před těmito podmínkami.
2. CENY A JEJICH ZMĚNY
Ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny na internetových stránkách www.apartmany-orlik.cz a v dalších prezentačních materiálech ubytovatele. Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v potvrzení rezervace.
3. SLUŽBY, ZMĚNY SJEDNANÝCH SLUŽEB A CEN
Údaje v prezentačních materiálech mají informativní charakter a nemají vliv na obsah smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a ubytovatelem. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu. Takovéto změny je ubytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.
4. PLATBA ZÁLOHY A DOPLATKU ZA UBYTOVÁNÍ
Po provedení rezervace Zákazníkem, je pro potvrzení rezervace nutné uhradit zálohu na pobyt ve výši 50% z celkové ceny pobytu. Záloha se hradí na základě Ubytovatelem vystaveného rezervačního formuláře a zálohové faktury. Doplatek se platí na základě doplatkové faktury. Ubytovatel si vyhrazuje právo, na základě požadavku Zákazníka, postup provedení plateb upravit tak, jak to vyžaduje konkrétní situace.
5. VRATNÁ KAUCE
Ubytovatel požaduje vratnou kauci, která je splatná v hotovosti při nástupu na pobyt. Kauce slouží jako záloha na úhradu ztracených, rozbitých či poškozených částí inventáře či jiné škody. Vrácená kauce může být snížena ubytovatelem i v případě hrubého porušení ubytovacího řádu např. porušení zákazu kouření v objektu. V případě vyšší škody je ubytovaný povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši. Pokud zájemce o ubytování odmítne na začátku pobytu příslušnou výši kauce uhradit, vyhrazuje si ubytovatel právo takového klienta neubytovat bez nároku na náhradu nečerpaných služeb. Kauce bude vrácena při ukončení pobytu v hotovosti. Výše kauce je stanovena na 2000,- Kč na jeden apartmán.
6. ZRUŠENÍ POBYTU ZÁKAZNÍKEM, ZMĚNY REZERVACE, NÁHRADNÍCI, POJIŠTĚNÍ STORNA
Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy s ubytovatelem kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou formu (postačí i forma elektronická s doručenkou). Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas doručení písemného oznámení (přečtení emailu dle doručenky).
Stornopoplatky se účtují z celkové ceny pobytu následovně:
- 30 a více dní před poskytnutím první služby
= 50 % celkové ceny pobytu
- 29 až 4 dny před poskytnutím první služby
= 80 % z celkové ceny pobytu
- méně než 4 dny před nástupem nebo nenastoupení k pobytu
= 100 % z celkové ceny pobytu.
Změny termínu 30 a více dnů před nástupem k ubytování jsou bezplatné.
Uvedené storno podmínky se vztahují i na změny (snížení) délky pobytu a počtu ubytovaných osob.
Vyúčtování storna a případné vrácení klientem uhrazené částky snížené o storno poplatky provede ubytovatel nejpozději do 30 dnů od doručení klientem podepsaného dobropisu. Povinností klienta je zaslat originál podepsaného dobropisu na adresu Ladislav Huml, Pod Kaplankou 1677, Beroun. Dobropis s vyúčtováním storna ubytovatel zasílá na emailový kontakt klienta nejpozději do 10 dnů po provedení storna klientem.
Strono ani jiné poplatky se neúčtují v případě, že si klient zajistí v daném termínu a ve stejném rozsahu pobytu náhradníky a to nejpozději v den nástupu; finanční vyrovnání si mezi sebou sjednají klient s náhradníkem. Ubytovatel si vyhražuje právo být o věci náhrady včas vyrozuměn.
7. ZRUŠENÍ POBYTU ZE STRANY UBYTOVATELE
Ubytovatel je oprávněn pobyt zrušit, je-li uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo, či utrpí-li následkem nepředvídatelných mimořádných okolností, které nebylo možné při uzavírání smlouvy (vytvoření rezervace) předvídat. Zrušení pobytu je ubytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. V tomto případě obdrží zákazník peníze za sjednané služby neprodleně a bez zbytečného odkladu v plné výši zpět. Zároveň nemá zákazník nárok na žádné další náhrady.
8. REKLAMACE
Zákazník je povinen své námitky na kvalitu poskytovaných služeb a požadavky neprodleně oznámit. V případě reklamace je zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo v průběhu pobytu tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit.
9. POJIŠTĚNÍ
Účastníci pobytů nejsou ze strany Ubytovatele pojištěni a toto není v ceně pobytu zahrnuto. Pojištění si zabezpečují účastníci pobytu na vlastní náklady samostatně.
10. PLATNOST
Tyto "Obchodní a storno podmínky" platí pro účastníky pobytu v: Apartmánech Bohostice, č.p. 7, Milín
Vstupují v platnost dne 1. 12. 2014 a účinnosti nabývají v okamžiku jejich podpisu zákazníkem či uhrazením zálohy na pobyt na základě ubytovatelem vystavené zálohové faktury.
V Berouně dne 1. 12. 2014